Meny

Internkontroll

Publisert 29. september 2017 | Oppdatert 06. oktober 2022

Har du kontroll på internkontrollen?

Forskrift om internkontroll var en forskrift som ga bestemmelser om systematisk oppfølging av kravene fastsatt i arbeidsmiljøloven. Den ble vedtatt ved kgl.res. den 22. mars 1991, og opphevet den 1. januar 1997. Forskriften ble da erstattet med forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Internkontrollen er altså bedriftens eget arbeid for å sikre at man følger de krav myndighetene pålegger bedriften innenfor HMS-området. Tilsyn utføres stadig hyppigere, og man risikerer bøter og krav om utbedring dersom det oppdages feil ved gjennomgang av HMS-arbeidet. For å snu dette positivt, er det store fordeler ved å utføre internkontroll på det elektriske anlegget. Et stabilt og sikkert elektrisk anlegg gir kontrollert produksjon og redusert energiforbruk. Det hindrer forsinkelser eller stans i driften. Det gir reduserte vedlikeholds- og reparasjonskostnader. I tillegg vil de fleste forsikringselskaper sette pris på at man tar internkontrollen på alvor, og belønne med reduserte premier. Til syvende og sist dreier internkontroll seg om å etablere sikkerhetsrutiner for å hindre skade på mennesker og eiendom.

De færreste bedrifter har personell med kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget selv. Det er en prosess som krever både tid og kontinuerlig oppfølging.

Med Elfag på laget får bedriften din all nødvendig hjelp og ekspertise til oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget. Kvalifiserte (sertifiserte) elektrofagfolk bistår med effektive og kvalitetssikrede løsninger. Når det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand, utarbeider vi en vedlikeholdsplan. Den beskriver de arbeidsoppgavene som bedriftens egne ansatte kan utføre, hvilke oppgaver vaktmester/ vedlikeholdspersonell har ansvar for, og hva slags ettersyn og kontroll Elfag skal utføre. Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale som omfatter alt innen drift og vedlikehold.

Med 110 lokale Elfagbedrifter er vi landets største elektrikerkjede. For kundene våre er vi først og fremst den lokale Elfag-bedriften, men vi har alltid hele kjeden bak oss. Det betyr at vi kan dra nytte av den samlede kompetansen som befinner seg i Elfagkjeden, når det er ønskelig. Vi tilbyr gunstige, landsdekkende avtaler som er basert på et felles, webbasert internkontrollsystem. Du finner din nærmeste Elfag-elektriker her.

Stopp flammene før det brenner

Det finnes i dag svært sofistikerte brannvarslings- og bekjempingssystemer for næringsbygg. Felles for dem alle er at det kreves både sertifisering og erfaring for å sette dem opp slik at de fungerer mest mulig effektivt. Ved en gjennomgang av bedriften og kartlegging av bedriftens egenart, kan vi utarbeide en plan for type varslingssystem med tilhørende kritiske varslingspunkter. Detektorene som benyttes kan kalibreres for å oppdage alt fra ulmebranner til åpen ild – og til å kjenne igjen partikler i luften som indikerer at noe er i ferd med å skje. I tillegg til de automatiske varslingspunktene, legger vi opp manuelle alarmpunkter på strategiske steder i bedriften.

I følge byggeforskriftene må de fleste næringsbygg både ha brannvarsling og nødlysanlegg som sikrer enkel og trygg rømning. Disse skal kontrolleres årlig. I tillegg til de offentlige forskriftene stiller forsikringsselskapene visse krav til graden av brannsikkerhet for at erstatning skal kunne utbetales om det først skulle gå galt. Vi i Elfag leverer brannvarslingssentraler som er dimensjonert etter dine spesielle behov, og som tilfredsstiller myndighetenes krav til alarm og sikkerhet. Ønsker du en uforbindtlig samtale om brannsikkerhet i bedriften din, finner du din nærmeste Elfag-elektriker her.

Datarom med rom for mer enn data

Elektrikeren vet hvordan du skal bygge serverrommet – også kalt datarommet – ditt for at det skal fungere optimalt, og kan, sammen med VVS-fagfolk, hjelpe deg å beregne hva du trenger av kjøling og ventilasjon. Husk også at større datarom må lydisoleres godt, siden serverne genererer mer lyd enn hva man skulle tro var mulig. Viftene i maskinene roterer nemlig med ulike frekvenser. Én server alene er nesten ikke hørbar – men får man mange nok i samme rom, blir støyen øredøvende. For å sikre dataene dine må det også installeres UPS – Unbroken Power Supply – i datarommet. Skulle strømmen bli borte, sørger den for å overta strømforsyningen uten at maskinene blir ødelagt eller skadet.

Også i datarom bør det være god brannsikring med detektorer som utløser alarm og/eller gassbasert slukking av en eventuell brann. For ikke å ødelegge serverne i datarommet, er pulver og vann utelukket. De fleste benytter gassen halon til slik slukking. Din nærmeste Elfag-elektriker er rette sted å spørre om datarom og hva som må gjøres for akkurat din bedrift. Du finner din nærmeste Elfag-elektriker her.

Kabling av dataanlegg er en typisk elektrikerjobb. Enten du skal ha kobber- eller fiberkabler i veggene, er det elektrikeren som kjenner til hvordan kabling bør og må foregå. Blant annet må det tas hensyn til at mange datakabler genererer magnetfelt, noe som medfører at man må legge ulike typer kabler med en viss avstand til hverandre for å unngå problemer.