Meny

Elfag-konto: Vilkår for delbetaling

 

Særlige kontovilkår – Spesialkonto Elfagkonto

Elfagkonto gjelder for kjøp i tilknyttede utsalgssteder i henhold til de vil- kår som utsalgsstedet regulerer. Det gjelder særlig fordelaktige vilkår for gebyrer og renter siden betaling skjer i henhold til Spesialkontoplanene nedenfor, både med hensyn til tid og beløp. Ellers gjelder Baskontovilkår når det gjelder bestemmelser om rente og gebyrer (se bl.a. avsnittet om mislighold).

Spesialkontoplaner: P.t. gjelder at kredittkjøp kan betales måneden etter kjøp (30–60 dager) uten både rente og gebyrer. Dessuten gjelder normalt at månedens samlede kredittkjøp kan delbetales på 12 måneder uten rente, 24 måneder til p.t. 9,96% rente, 36 måneder til p.t. 12,96% rente, 48 måneder til p.t. 14,88% eller 72 måneder til p.t. 17,88% rente. Den virkelige løpetiden kan bli kortere eller lenger avhengig av om det foreligger overlappende kjøp, av varierende betaling, endret rente etc. Års- og limitgebyrer er p.t. 0,-. Må- nedlig administrasjonsgebyr er p.t. 45,- (ved delbetaling på 12 måneder eller lenger og kredittsaldoen er høyst 1 000,- blir administrasjonsgebyret 0,-). Etableringsgebyr beregnes for hver ny konto måneden etter aktuelt valg av 12–72 måneder og er p.t. kr. 45,- for kjøp opptil 1 000,- og kr. 497,- for kjøp derover. Hvert nytt månedskjøp legges opp på separate konti ved valg av 12–72 måneders plan.

Aktuelle betalingsplaner med til- svarende beløp som skal betales, meddeles vanligvis på betalingsover- sikter. Rente og gebyrer bestemmes av den respektive betalingsplan (det anses at den spesialkontoplan er valgt hvis minste beløp som skal betales, er lik eller nærmest lavere enn innbetalt beløp). Forskuddsbe- talinger reduserer ikke størrelsen på kommende månedsbetalinger, men forkorter betalingstiden. Den som ønsker en lavere månedsbetaling (eller å utnytte evt. betalingsfrihet iht. betalingsoversikt – merk at når betalingsfrihet utnyttes, øker gjelden med periodens rente og gebyrer) kan velge lengre betalingsplan med renter og gebyrer iht. Generelle kontovilkår – Baskonto i en eller flere måneder. For å gå tilbake til spesialkontoplan skal denne betales så man kommer à jour i henhold til betalingsoversikten.

Ved for sen eller uteblitt betaling praktiseres vilkårene for Baskonto med hensyn til bestemmelsene om avgifter og renter. For Baskonto gjel- der p.t. 22,44 % rente og månedlig administrasjonsgebyr på 45,- (ved kredittsaldo på høyst 1 000,- blir administrasjonsgebyret 0,-). Dersom vilkårene for Spesialkonto ble oppfylt foregående måned, påføres likevel bare den renten som er høyest av enten den høyeste spesialkontoren- ten eller den til enhver tid gjeldende NIBOR pluss p.t. 8 prosentpoeng. Ved gjentatte forseelser eller når kre- ditten er sagt opp p.g.a. mislighold, reguleres alltid rente og avgifter iht. Generelle kontovilkår – Baskonto.

 

 

Generelle Kontovilkår – Baskonto

Vilkårene i Generelle Kontovilkår – Baskonto gjelder med mindre annet er angitt i kredittdokumentene.

PARTER: Parter er Kredittgiver og kontoinnehaver. Kontoinnehaver er den eller de som har søkt om og fått innvilget konto. Kredittgiver er Resurs Bank AB, et svensk aksjeselskap, nedenfor kalt RB. Kontoen gjelder, i henhold til de kontobestemmelser som er fastsatt i hvert enkelt tilfelle, for kjøp av varer og tjenester hos salgssteder tilknyttet RB.

SØKNAD OM KONTOKREDITT: Innvilgning av konto besluttes ensidig av RB og før konto innvilges gjennomføres kredittprøving i henhold til lov. Når konto innvilges fastsettes samtidig kredittgrensen (limiten) oppad for kjøp. Hvis kontoinnehaver på et senere tidspunkt vil øke sin kredittgrense foretas ny prøving. RB har rett til å omprøve og sette ned aktuell kredittgrense pga. endrede økonomiske forutsetninger hos så vel kontoinnehaver som RB. Slik reduksjon må dog først skje én måned etter varsel og aldri til beløp under utnyttet kreditt. Hvis kontoen ikke er debitert for kjøp i løpet av ett år forbeholder RB seg retten til å sette ned innvilget kredittgrense til utnyttet kreditt. Kontoen gjelder for innkjøp på ett eller flere salgssteder tilknyttet RB, for kjøp på de vilkår som salgsstedet praktiserer.

KONTOKORT: Et kontokort er personlig og må kun benyttes av den det er utstedt til. Kon- tokortet er RBs eiendom og kontoinnehaver plikter på begjæring å levere kortet tilbake. Hvis tilbakeleveringen av kortet er forbundet med kostnader skal kontoinnehaver stå ansvarlig for disse. Kontokortet er et verdipapir og skal oppbevares på samme betryggende måte som penger, sjekker og andre verdipapir. Tap av kontokort, uansett måte, skal straks meldes til RB. Kontoinnehave- ren svarer med inntil kr 800 for tap som skyldes andres urettmessige bruk av betalingskort når tilhørende personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre er brukt. Kontoinnehaveren svarer med inntil kr 8.000 for tap som skyldes andres urettmessige bruk av betalingskort dersom a) Kontoinnehaveren eller noen betalingskortet er overlatt til, ved grov uaktsamhet har muliggjort misbruket, eller b) misbruket er muliggjort fordi Kontoinnehaveren eller noen betalingskortet er overlatt til, har unnlatt å underrette Kredittgiver snarest mulig etter å ha fått kjennskap til at betalingskortet er kommet bort eller innen rimelig tid etter at dette burde vært oppdaget. Begrensningene gjelder ikke dersom Kontoinnehaveren eller noen kortet er overlatt til, forsettlig har muliggjort bruken av kortet. Begrensningene gjelder heller ikke for tap som er oppstått som følge av at kontoinnehaveren eller noen kortet er overlatt til, har unnlatt å underrette Kredittgiver snarest mulig etter å ha fått kjennskap til irregulær bruk av kortet.

KONTOBRUK: Skal kjøp betales ved debitering av kontoen, plikter kontoinnehaver å vise legiti- masjon. Kontoinnehaver er ansvarlig for betaling av de kontokjøp som er foretatt fra kontoen og for at den kredittgrense som er innvilget ikke blir overskredet, og forplikter seg til å betale rente og gebyrer til RB for kreditten i hht. kontobestemmelsene, herunder også eventuelle forsinkelses-, påminnelses-, kontroll- og inkassokostnader og øvrige gebyrer. Har medsøkeren undertegnet kontosøknaden er kontoinnehaveren og medsøkeren solidarisk ansvarlig for forpliktelser overfor RB slik som for egen skyld, uansett hvilken av partene som har gjennomført kjøpet. Er konto- innehaver for sen med betaling må kontoen ikke benyttes til kredittkjøp.

KONTOUTSKRIFT OG BETALING: Aktuell informasjon om kontoen gis i en kontoutskrift. Laveste månedsinnbetaling er p.t. 150,-. Betaling skal skje hver måned i så god tid at betalingen blir bokført på RB’s giro ”oss ihende” senest den siste helgfrie hverdagen i hver måned. Beta- lingsfrie måneder kan forekomme etter særskilte kontovilkår, og er i så tilfelle angitt direkte på kontoutskriften. Første innbetaling skal skje måneden etter kjøp, dersom annet ikke er avtalt. Betaling skal skje, selv om kontoutskrift ikke er mottatt. Normalt sendes giroblanketter ut for hver enkelt måned. Disse bør fortrinnsvis brukes. Hvis manuelt innbetalingskort blir benyttet må personnummer og kontonummer angis, eller gjennomføres kontoetterforskning som p.t. debiteres med 75,-. For spesialkonto gjelder særskilte vilkår (se Mislighold og Særskilte konto- vilkår – Spesialkonto).

RENTE OG GEBYRER: Rente er p.t. NIBOR pluss p.t. 17 prosentpoeng. Rente påløper på kontoen månedsvis på det til enhver tid disponerte kredittbeløpet (gjenstående gjeld inkl. påløpt rente og gebyrer). Avrunding praktiseres oppover til nærmeste hele krone. Etableringsgebyr debiteres pr. ny konto eller kjøp. Etableringsgebyret er p.t. 450,-. og administrasjonsgebyr er p.t. 45,- pr. måned om det ikke er angitt annet i Særlige Kontovilkår. Øvrige generelle kostnader som RB har rett til å kreve dekket er mottakerkostnad for betalingsoppdrag p.t. 5,-, gebyr for kontantuttak p.t. 95,- og gebyr for utstedelse av ekstra kort p.t. 49,-. RB kan heve renten dersom det motiveres av kredittpolitiske vedtak, økte lånekostnader for RB eller andre kostnadsøkninger som RB rimeligvis ikke kunne forutse da avtalen ble inngått. Gebyrer for kreditten kan økes i den utstrekning det begrunnes med økte kostnader. RB har rett til å endre så vel gebyrer for øvrige generelle kostnader som rente/gebyrer for mislighold, og endringer gjelder én måned fra varsel er sendt.

NAVN- OG ADRESSEENDRING: Endring av navn eller adresse skal straks meldes til RB. Ved sen eller uteblitt melding om endring påløper et gebyr p.t. 75,-. Ved navneskifte skal kontokortet, klippet i stykker sendes til RB sammen med utdrag fra folkeregisteret.

MISLIGHOLD: Ved for sen betaling påløper et gebyr for omkostninger, p.t. 56,-. Ved skriftlig betalingspåminnelse beregnes gebyr, p.t. 45,-. Oversendes kravet til inkasso kommer inkassokost- nader til i hht. lov. Hvis kontoinnehaver ikke følger kontobestemmelsene kan RB si opp kreditten til full betaling i hht. norsk lov om kredittkjøp. Registrering i misligholdsregister kan komme på tale i de tilfeller kreditten sies opp p.g.a. grov forsinkelse med betaling eller grov overskridelse av kredittgrensen. NB. For Spesialkonto gjelder Særskilte kontovilkår – Spesialkonto. Uteblir betaling, skjer betaling for sent eller med for lite beløp, praktiseres vilkårene for Baskonto med hensyn til bestemmelser om rente og gebyrer. Dersom vilkårene for Spesialkonto ble oppfylt måneden før, påløper dog kun den høyeste av enten spesialkontorenten eller NIBOR (til enhver tid gjeldende) pluss p.t. 8 prosentpoeng. Ved gjentatte forseelser eller hvis kreditten er sagt opp på grunn av mislighold, gjelder alltid rente og gebyrer i hht. Generelle Kontovilkår – Baskonto.

OPPSIGELSE AV KONTO: Kontoinnehaver har rett til å tilbakebetale sin gjeld til kredittgiver før tiden. Kontoinnehaver kan si opp denne kontoavtale så fremt all gjeld er nedbetalt. Kontoinnehaver skal ved oppsigelse av denne kontoavtale klippe i stykker og levere tilbake sitt kontokort.

SELGERS ANSVAR: Salgsstedet tilknyttet RB og som fører varer eller tjenester er ansvarlig overfor kontoinnehaver i hht. kjøpsavtalen og gjeldende lover. Muntlige avtaler med salgsstedet vedrørende kontoen gjelder kun i den utstrekning de er bekreftet skriftlig av RB.

RB’s ANSVAR: RB er ikke ansvarlig dersom denne kontovirksomhet hindres direkte eller indirekte gjennom lovbud, myndighetstiltak, krigshendelse, streik, lockout, boikott, blokade eller annen hendelse som står utenfor RBs kontroll. Hvis gjeldende kontobestemmelser skulle komme til å stride mot lov eller forskrifter om de betalingsvilkår som selger og kredittgiver skal praktisere ved kontokjøp av varer, tjenester eller andre goder på kreditt, skal lov og forskrifter gjelde i stedet.

MARKEDSFØRING: Kontoinnehaver gir RB rett til å innhente data og til å registrere kredittsøk- nadsinformasjon, personopplysninger fra kredittopplysningsfirmaer, samt kjøpsinformasjon knyttet til kredittkjøp. Kontoinnehaver gir også RB rett til å benytte denne informasjon for direktemar- kedsføring fra RB, nærstående selskaper inkl. tilknyttede representanter og andre seriøse selskaper. RB kan etter senere melding sørge for at direktemarkedsføring til kredittakeren unngås.

ELEKTRONISK MARKEDSFØRING: Kontoinnehaveren samtykker i at RB og de som konto- innehaveren i denne avtalen har gitt samtykke til at kan motta informasjon om kontoinnehaveren, kan sende elektroniske markedsføringshenvendelser til kontoinnehaveren pr. e-post, SMS eller gjennom andre telekommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon.

LOVVALG – DOMSMYNDIGHET: Avtalen er undergitt norsk rett. Avtalen skal være underlagt norsk domsmyndighet med mindre kontoinnehaveren selv anlegger sak for en domstol i en annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.